10.11.2006 Rīga, Latvija

Ceturtā starptautiskā izstāde-konference “Atkritumu saimnieciba – 2006” Izstāžu komplekss “Rāmava”

Kompāniju partneru «CORVUS COMPANY» un «Zalais Centrs» speciālisti piedalījās ceturtās starptautiskās izstādes — konferences “Atkritumu saimnieciba – 2006” darbā. Izstādi organizēja Latvijas atkritumu associācija (LASA), kuras locekļi kļuva par izstādes pamatdalibniekiem.

Eksponentu sastāvs un izstādes plašā tematika, kas iekļāva sevi tādus svarigus atkritumu apsaimniekošanas darbibas aspektus, kā innovācijas tehnoloģijas, specifisku atkritumu utilizāciju, atkritumu izvietošana, profesionālā izglitiba un apmāciba, sabiedrības informēšana, izsauca paaugstinātu uzmanību šim notikumam ne tikai no privātā biznesa puses, bet arī no valsts struktūru un Latvijas mācību iestāžu puses.

Mūsu speciālistu aktīva darbība izstādē ļāva nostiprināt lietiškas attiecības ar kolēģiem un partneriem, nodibināt kontaktus ar valsts orgāniem, kas ļaus nakotnē sniegt izvērstāku un precīzāku atkritumu apsaimniekošanas novērtējumu valstī, veidot jaunus kopējus ekoloģiskos projektus. 

 

24.10.2006 Kelne, Vacija

Starptautiskā izstāde “ENTSORGA-ENTECO 2006”

«CORVUS COMPANY» kompānijaspārstāvji apmeklēja vienu no lielākajām pasaulē starptautiskajām izstādēm “ENTSORGA-ENTECO 2006” apkārtējai videi bīstamo atkritumu, notekūdeņu un ūdens apgādes jomā.Izstādi rīko 1 reizi 3 gados, sākot no 1980. gada Kelnē un tradicionāli tā piesaista savos paviljonos tūkstošus cilvēku. Šogad izstādē piedalījās 979 kompānijas no 22 pasaules valstīmŠā pasākuma aktualitāti mūsu uzņēmumam nodrošināja piedāvātās tirgus inovācijas – tās bija gan jaunākās iekārtas, gan pēdējie sasniegumi ekoloģisko tehnoloģiju, atkritumu apsaimniekošanas, otreizējo resursu izmantošanas jomā.Izstādes darba periodā «CORVUS COMPANY» vadība veica pārrunas un tikās ar biznesa partneriem, kā arī slēdza pirmatnējo vienošanos par sadarbību apkātējai videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanas jomā ar lielu Vācijas kompāniju.23.10.2006 Kemnica, Vacija

Starptautiskais seminārs par gudronu un sērskābā gudrona atjaunošanu Kemnica, 2006. gada 23./24. oktobris
«CORVUS Company»kompānijas augstāko amatpersonu un vadošo tehnisko speciālistu personā pēc organizatoru komitejas aicinājuma piedalījās starptautiskajā seminārā, veltītajā gudrona un atjaunošanai, kas notika laika periodā no 23. līdz 24. oktobrim Kemnicā (Vācijā).

«CORVUS Company» tehniskie speciālisti bija ieinteresēti kompāniju BAUFELD un MUEG,tehniskajās izstrādnēs, ko iespējams pielietot Inčukalna projektā.
             
Semināru plānoja un organizēja kompānijas BAUFELD un MUEG ar mērķi prezentēt un apspriest konkrētus gudrona un sērskābā gudrona atjaunošanas rezultātus, kā arī dalīties pieredzē ar semināra apmeklētājiem.Kopumā seminārā bija vairāk kā 50 apmeklētāju no Beļģijas, Vācijas, Lielbritānijas, Horvātijas, Latvijas, Rumānijas, Slovēnijas, Čehijas, Austrijas un Francijas. Apmeklētāji pārstāvēja projektu īpašniekus (piemēram, attīrošo rūpnīcu), tehniskus birojus, sabiedriskas organizācijas un sauszemes aģentūras (piemēram, ierindas Rumānijas pilsētas mērs, satiksmes pārstāvis), kā arī ministriju padomnieki no Čehijas un Latvijas.BAUFELD un MUEG prezentēja viņu darba rezultātus par sērskābā gudrona atjaunošanas projektu Kemnicā, apjomā vairāk kā 150 000 tonnas. Šeit bija prezentētas reutilizācijas, attīrīšanas procedūras, materiāli-tehniskais nodrošinājums un atjaunošanas procesa cieto otrreizējo kurināmo utilizācija. Turklāt semināra organizētāji uzsvēra, kur un kad var notikt specifiskas problēmas atjaunošanas procesa gaitā, kas būs jāizskata projektu menedžeriem izmantojot sarežģīto tehnoloģiju, un kādiem ir jābūt atļauju saņemšanas un kooperācijas procesiem ar dabas aizsardzības orgāniem.

BAUFELD un MUEG sniedza apmeklētājiem iespēju detalizēti izvērtēt un apspriest rezultātus, arī ņemot vērā viņu pašu projektus. Lekcijas par līdzīgiem projektiem no Slovēnijas, Beļģijas, Horvātijas, Rumānijas, Čehijas un Vācijas pieļāva apmeklētājiem dalīties pieredzē tehniskajos un organizatoriskos jautājumos. Šeit tika sniegtas atbildes un apspriesti jautājumi par alternatīvām tehnoloģijām un izdevumu uzskaiti. Īss finanšu jautājumu pārskats bija sniegts uz Eiropas Komisijas atbalsta iestāžu darbību pamata.Plēnumā un mazajās grupās vakarā notika apspriedes par projektu plānošanu un realizāciju un par galvenajām atjaunošanas procesa problēmām. Piemēram, oriģināla materiāla detalizēto pētījumu realizācija, emisijas problēmu risināšana, otrreizējo kurināmo produktu kvalitāte, kas ražoti no sērskābā gudrona un gudrona izmantojot noteiktas receptes piedevām, atļaujas process un pareiza mērījumu instrumentu izmantošana, drošai rīcībai projekta realizācijas laikā. Šie jautājumi bija izskatīti simpozijā, jo tie paskaidroja, kādēļ projekts var būt īstenots līdz apmierinošai pabeigšanai ar kontrolējamiem izdevumiem.Par speciālo punktu apspriedēs kļuva noteiktā valstī attīstītie jēdzieni un tehnoloģijas, kas nav jebkurā gadījumā piemērotas citām valstīm galveno ekoloģisko mērķu atšķirību dēļ. To apsprieda simpozijā par projektu Rieme, Beļģijā. Lieli sērskābā gudrona produktu apjomi nekad nebūtu iespējams uzglabāt brīvā dabā Vācijā, un iedarbība uz attiecīgo piesārņotāju sliekšņa lielumu ir zemāka. Augstas ekoloģiskas un juridiskas prasības Vācijā tomēr ir standarti daudzām ES valstīm.Daži apmeklētāji pieminēja, ka ir ļoti grūti aprēķināt izdevumus, ja rodas neparedzētas problēmas, tādas, kā pārāk liela emisija, pārāk liels sērskābā gudrona apjoma palielinājums, pārāk liela tehniskā aprīkojuma sarukšana. BAUFELD un MUEG spēja atbildēt uz jautājumiem pamatojoties uz savas pieredzes. Dažas grupas simpozijā uzsvēra projektu finansējuma jautājumu. Pētījumi un koncepcijas bija skaidras, finansējuma jautājums palika neskaidrs. Ir pieredze, speciālas Eiropas finansēšanas un atbalsta programmu zināšanas, kas valstīm ir nepieciešamas to izmantošanai.

Simpozija otrajā dienā apmeklētājiem bija iespēja apskatīt BAUFELD/MUEG būvlaukumu, kas paredzēts sērskābā gudrona lagūnas plūsmas atjaunošanai Mitelbahā, gudrona un sērskābā gudrona apstrādes rūpnīcu MUEG darba jomā, kā arī elektrostacijas Schwarze Pumpe Vattenfall. Tika apspriesti jautājumi un apmeklētāju pašu projektu praktiskie darbi dažādās atrašanās vietās.

BAUFELD un MUEG vadība bija novērtēta, jo viņu iniciatīva Starptautiskajā Simpozijā guva lielu atbalstu apmeklētāju vidū. Simpoziju, un jo īpaši Kemnicas projekta tehniskais saturs var būt izmantots turpmākiem projektiem.

 

 

 

 

2006. gada 20. oktobrī ir saņemts patents

2006. gada 20. oktobrī ir saņemts Latvijas Republikas patents „Iekārta un paņēmiens sērskābā gudrona neitralizācijai” šis izgudrojums atiecas uz naftas produktu atkritumu un sērskābo gudronu pārstrādi naftas ķīmijas jomā. Šī izgudrojuma galvenais uzdevums ir ekonomisko procesu paaugstināšana.

27.04.2006 Rīga, Latvija

«CORVUS COMPANY» piedalīšanās izstādē-konferencē TRANSPORTS UN LOĢISTIKA

Mēs esam veiksmīgi piedalījušies darījumu izstādē-konferencēTRANSPORTS UN LOĢISTIKA, kas ir būtisks pasākums uzņēmējiem, vadošajiem transporta un tranzīta jomas ekspertiem un valsts amatpersonām.Izstādes mērķis tika definēts sekojoši: reģiona transporta un tranzīta biznesa attīstības veicināšana, izveidojot stratēģiski izdevīgu sadarbības platformu transporta nozares uzņēmumu sadarbībai starp Rietumu un Austrumu valstīm. Piedalīties izstādē tikai aicināti uzņēmumi pēc darbības virziena un attīstības – sauszemes, jūras, gaisa kravu pārvadātāji un tādu saistītu nozaru pārstāvji kā komerctransporta dīleri, servisa un ar apkalpošanu saistīti uzņēmumi, ostu transporta infrastruktūras uzņēmumi, degvielas un naftas produktu tirgotāji, tādējādi mūsu uzņēmumam nodrošinot plašu mērķauditoriju.

„Corvus Company” iepazīstināja ar savu jauno komplekso pakalpojumu –pārstrādāto eļļu savākšanu to tālākajai utilizācijai, kā arī filtru, riepu un akumulatoru savākšanu. Piedaloties izstādē, „Corvus Company” pirmoreiz atzīmēja sev ļoti nozīmīgu notikumu – līguma parakstīšanu ar organizāciju „ZAĻAIS CENTRS”, kas nodarbojas ar apkārtējai videi kaitīgo preču un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izstrādāšanu un ieviešanu.

Ņemot vērā iepriekšējās Latvijas teritorijā darbojošās apkārtējai videi kaitīgo preču un atkritumu apsaimniekošanas sistēmas nepilnības, no 2006. gada jūlija plānots ieviest jauno atkritumu apsaimniekošanas sistēmu.

Šī iemesla dēļ un domājot par tālāko perspektīvo attīstību, mūsu uzņēmums sāka sadarboties ar minēto organizāciju. Tagad eļļu, eļļas materiālu, riepu un eļļas filtru importētājs, noslēdzot līgumu ar organizāciju „ZAĻAIS CENTRS”, tiks atbrīvoti no dabas resursu nodokļa maksāšanas.

„ZAĻAIS CENTRS” sniedz nepieciešamo informāciju importētāja darbības dokumentācijas jautājumos, organizē seminārus un konsultē klientus tos interesējošo jautājumu sakarā.

Tādā veidā „Corvus Company” kā bīstamo atkritumu operators sadarbībā ar „ZAĻAIS CENTRS” rūpējas par to, lai visi bīstamie atkritumi tiktu savākti un pārstrādāti, pamatojoties uz LR likumdošanu.

Ir vērts atzīmēt, ka izstādes organizētāji apbalvoja mūsu kompāniju ar atzinības rakstu, kurā izteikta pateicība un augti novērtēta uzņēmuma piedalīšanās izstādē.

24.04.2006 Hanovera, Vācija

Micro Technology HANNOVER MESSE 2006 – mikrotehnoloģiju un nanotehnoloģiju pielietojumu sistēmu starptautiskā izstāde.

HANNOVER MESSE ir sabiedrībai plaši pazīstams zīmols; tā ir pasaulē populārākā industriālo tehnoloģiju izstāde. Sakarā ar straujo globalizāciju un konkurētspējas palielināšanos, uzņēmumam ir ļoti svarīgi saglabāt un attīstīt savu darbību, un, kā zināms, mūsdienās vadošās tehnoloģijas ir priekšnoteikums korporatīvajai konkurētspējai.

„Labāk, straujāk, efektīvāk” – šīs izstādes devīze ir tuva mūsu uzņēmuma būtībai. Mēs cenšamies sekot visam, kas attiecas uz uzņēmuma izaugsmi, īpaši uz jaunāko industriālo know-how tehnoloģiju attīstību. Izstādē tika piedāvāts plašs risinājumu klāsts gandrīz visām lietotāju vajadzībām. Tikai šeit lietotāji varēja novērtēt plašu mikrosistēmu un nanotehnoloģiju integrāciju citās tehnoloģijās, kā arī to radošu pielietojumu, un tikai šeit varēja satikt ekspertus – uzņēmumu pārstāvjus no visas pasaules.

 

Apkopojot datus, redzams, ka izstādē piedalījās vairāk kā 5000 uzņēmumu no vairāk kā 60 pasaules valstīm, un pirmās trīs vietas dalībnieku skaita ziņā ieņēma Indija (343 dalībnieki), Ķīna (250 dalībnieki) un Itālija (210 dalībnieki).

Viena no nozīmīgākajām izstādē pārstāvētajām jomām bija enerģētika. Tā sniedza ieskatu visplašākajā darbības sfērā — sākot no enerģijas ražošanas un atjaunojamās enerģijas sadalīšanai līdz pat tādai jomai kā enerģijas vadīšanai.

 Savukārt sadaļa, kas bija veltīta ražošanas automatizācijai, sekmēja kontaktu veidošanu ar piegādātājiem un automatizētās tehnoloģijas lietotājiem. Piedaloties forumā un izstrādājumu prezentēšanā, mēs paplašinājām savu diapazonu IT sfērā un autonomajā tehnoloģijā. Šogad īpaša uzmanība tika pievērsta tādiem aspektiem kā industriālā komunikācija, IT automatizācija, industriālie tīkli, IT drošība, beztīklu komunikācija un daudziem citiem.

No visām pārstāvētajām tēmām īpaši gribētos minēt „darbu apakšuzņēmums”. Šeit detalizēti tika izklāstīta analogās informācijas ievades tendence visās industrijas nozarēs, kas nodrošina ērtu produkta attīstības regulēšanu un tā plānošanu, palīdz loģistikas sistēmu īstenošanā un piedāvā pakalpojumus atkarībā no tirgus pieprasījuma.

 

 

Mēs apzināmies, ka veiksmīgai attīstībai nepieciešams nemitīgi sekot līdzi tirgus izpētei industriālo tehnoloģiju jomā, kā arī ņemt vērā jaunāko no piedāvātajām inovācijām. Savā ziņā izstādes apmeklējums sniedz priekšstatu par to, kas Jums patiešām nepieciešams vienā vai otrā globālās industrijas jomā un visu, kas ar to saistīts. Tas ir būtiskākais, ko mēs secinājām priekš sevis un vēl sekmīgākai attīstībai, apmeklējot HANNOVER MESSE 2006.

 

       

08.02.2006 Kaļiņingrada, Krievija

RŪPNIECĪBAS RESURSI. RŪPNIECĪBAS IEKĀRTAS – 2006

Mūsu kompānijas vadība apmeklēja starptautisko specializēto izstādi «Rūpniecības resursi. Rūpniecības iekārtas-2006», kas notika Kaļiņingradā izstāžu centrā «Baltik-Ekspo». Izstādē piedalījās vairāk kā 90 uzņēmumi no Kaļiņingradas apgabala, Krievijas reģioniem, Polijas, Vācijas un Dānijas. Izstāde notika ar Infrastruktūras attīstības ministrijas vadības atbalstu.

Mēs arī apmeklējām izstādes laikā notikušo starptautisko zinātnes un tehnikas konferenci «Energotaupība. Energoaprīkojums. Energopatēriņš». Konferencē piedalījās speciālisti no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas , Polijas, Bulgārijas, Vācijas un citām valstīm.


 

Enerģijas resursi un mūsdienīga rūpnieciskā ražošana – vieni no pašiem galvenajiem ekonomikas attīstības virzieniem, no kuru dinamikas ir atkarīgs daudzu tirgus sektoru stāvoklis. Tāpēc izbrīnu nerada šīs izstādes dalībnieku aktivitāte, vairākums no kuriem atbraukuši uz Kaļiņingradas apgabalu no tālienes, lai nodemonstrētu savus pēdējus izstrādājumus. Mūsdienās, kad energotaupīgas tehnoloģijas ir pieprasītas, lielu publikas interesi izraisīja plašais izstādē pārstāvēto pazīstamo uzņēmumu siltuma, ūdens, gāzes un elektroenerģijas kontroles un uzskaites aparātu sortiments. 

Jāatzīmē, ka par vienu no 2005. gada svarīgākiem notikumiem Kaļiņingradas apgabala energoapgādei kļuva Kaļiņingradas TEC-2 pirmā bloka nodošana ekspluatācijā. Tas ir svarīgs stratēģisks objekts, reģiona galvenā energostacija, viena no mūsdienīgākajām un tehnoloģiju ziņā labākajām stacijām Krievijā, kas ne tikai nodrošinās ekonomikas pašreizējās vajadzības, bet arī ļaus paātrinātos tempos attīstīt rūpniecisko ražošanu. Ņemot vērā reģiona ģeogrāfisko stāvokli, taču galvenokārt augstāk minēto nozaru, kā arī citu Kaļiņingradas un Kaļiņingradas apgabala uzņēmumu attīstības pozitīvo dinamiku, mums šis apgabals ir stratēģiski pievilcīgs kā potenciāla bāze partnerattiecību veidošanai ar Krieviju, kas ir mūsu uzņēmuma nākotnes plānos.

24.01.2006 Milana, Itālija

«TAU INTERNATIONAL 2006» – starptautiskā vides aizsardzības tehnoloģiju un pakalpojumu izstāde.

TAU INTERNATIONAL – vieta, kur privātpētniecības un sabiedriskās pētniecības centri vides aizsardzības jomā, kā arī kompānijas, kas darbojas visdažādākajās pakalpojumu sfērās, tiekas ar tehnoloģiju ražotājiem.

 

Ņemot vērā, ka ES apkārtējas vides aizsardzības direktīvas Latvijas Republikā vēl ir tikai tapšanas procesā, un paies ne viens gads vien, kamēr ar dažādu atkritumu savākšanu un pārstrādi saistītās ekoloģijas problēmas tiks skaidri definētas, mūsu kompānijas vadība apmeklēja šo izstādi ar mērķi iepazīties un dalīties pieredzē ar Eiropas kolēģiem, kas vides aizsardzības jautājumos ir pieredzes bagātāki.

 

Izstāde TAU INTERNATIONAL tika pozicionēta kā atskaites punkts tiem uzņēmumiem, kas darbojas rūpniecisku un ekoloģisku pakalpojumu jomā, un tiem, kas, saskaņā ar direktīvām un dažādām vietējām instrukcijām, cenšas pilnveidot darba procesus savā uzņēmumā. Šī izstāde dažādu reģionu kompānijām, kas darbojas kādā no vides aizsardzības sektoriem, piedāvā lielisku iespēju nodibināt kontaktus un dalīties pieredzē. Tā ir iespēja visām ieinteresētajām kompānijām iepazīties ar labākajām tehnoloģijām, instrumentiem, pakalpojumiem un metodēm ekoloģiskās sistēmas uzturēšanas un aizsardzības jomā.

 

Izstādes gaitā mūsu speciālistu uzmanību īpaši piesaistīja tādu organizāciju piedalīšanās, kas piedāvā pilnu pakalpojumu komplektu apkārtējai videi bīstamo atkritumu apsaimniekošanā. Šīs organizācijas nodarbojas ar pilna pakalpojumu komplekta sniegšanu ražotājiem, kuru darbība ir saistīta ar bīstamajiem atkritumiem – sākot ar apkārtējās vides monitoringu un beidzot ar tādu procesu nodrošināšanu kā sanācija, rekultivācija un bīstamo atkritumu pārstrāde. Pateicoties izstādē prezentētajai pieredzei, esam guvuši drosmīgas cerības un virkni reālistisku ideju par to, kā izmantot iegūtos kontaktus un zināšanas, lai veiksmīgi attīstītos Latvijas tirgū.

Būtiski uzsvērt, ka šis grandiozais pasākums – TAU INTERNATIONAL 2006 –tika organizēts ar Itālijas Republikas prezidenta atbalstu un tādu ievērojamu asociāciju palīdzību kā Itālijas Mehānikas un inženierijas industrijas federācija(ANIMA), trokšņa likvidācijas materiālu un iekārtu ražotāju asociācija (CIADI)u.c. Itālijas uzņēmumu asociācijas, piemēram, Itālijas Vides aizsardzības asociācija (ANIDA).