Darbības sfēras

Bīstamo atkritumu pārvaldes sistēma

Bīstamo atkritumu pārvaldes sistēmas izveidošana un ieviešana pasūtītāja uzņēmumā, saskaņā 1991. gada 18. martu ES direktīvu Nr. N91/156/EEC par bīstamajiem atkritumiem un 1991. gada 12. decembra ES direktīvu Nr. N91/689/EEC, kā arī atbilstoši standartam ISO 14001:2004.

Izveidotā sistēma ir izstrādāta ar SIA „CORVUS Company” vadošajiem speciālistiem pamatojoties uz ilgo gadu pieredzi un praktiskajām zināšanām, kas ir nostiprinātas ar zinātniskiem darbiem vides aizsardzības jomā. Dotā sistēma ļauj adoptēt jebkuru uzņēmumu, pēc normatīvo aktu prasībām un vides aizsardzības likuma, ar perspektīvu uz nākotni.

Bīstamo atkritumu pārvaldes sistēma iekļauj sevī visu normatīvo aktu ievērošanu, kā arī ļauj darba procesā vieglāk atrisināt jautājumus, kas saistīti ar ekoloģijas jomu.

Uzņēmumam, kuram ir izveidota bīstamo atkritumu pārvaldes sistēma dod neapstrīdamu priekšrocību ieviest ISO 14001:2004 pārvaldes sistēmu, kad uzņēmumam jau ir saņemts šis sertifikāts ISO 14001:2004, tad augstāk minētā sistēma ļauj ieekonomēt laiku un naudu pie ikgadējā ISO 14001:2004 audita.

Naftas produktu uzglabāšana un pārkraušana

Tumšo naftas produktu un ogļūdeņražu uzglabāšana un pārkraušana ir mūsu uzņēmuma pamatdarbības virziens. CORVUS Company ir muitas noliktavas turētāja ar kopējo naftas produktu tilpumu, uzglabāšana un pārkraušana dzelzceļa cisternu un kravas automašīnas, līdz 2700 м3, dažādu naftas produktu un naftas atkritumu, kā arī ogļūdeņražu.

Muitas noliktavas statuss ļauj šo preču tranzītu no NVS un trešajām valstīm, uz ES ar muitas noformēšanu un muitas brokeru pakalpojumu sniegšanu, tālāk ar ekspedīcijas pakalpojumiem naftas produkti tiek nosūtīti ar autotransportu un dzelzceļa transportu.

Industriālo uzņēmu kompleksā apkalpošana

Atkritumu avoti: ražošanas un transporta uzņēmumi, naftas termināli, naftas bāzes, autoservisi un auto mazgātavas. Kompānija veic sekojošo produktu savākšanu: Naftas produkti (arī pēc degvielas izplūdes), atstrādātas eļļas, smērvielas un dzesēšanas šķidrumi (SDŠ) u.c. Kā arī mūsu uzņēmums veic savākšanu visi izlietoto automobiļu riepu veidi, kā arī izlietoti eļļas filtri un akumulatori, turpmākai pārstrādei un utilizācijai.
Visiem «Zalais Centrs» klientiem riepu un filtru savākšana un izvešana ir bez maksas.

Augsti kvalificēti „CORVUS Company” darbinieki labprāt sniegs rekomendācijas bīstamo atkritumu savākšanai un uzglabāšanai uzņēmumā. Kompānija nodrošinās nepieciešamus konteinerus bīstamo un kaitīgo atkritumu uzglabāšanai, kas atbilst visām ES prasībām. Mēs arī sniegsim nepieciešamus adsorbentus seku neitralizācijai un lokalizācijai videi bīstamo atkritumu izliešanas gadījumā.

Praktīskā un konsultatīvā palīdzība saistībā ar A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības veikšanu un atļauju saņemšanu, saskaņā ar pielikumu «Par piesārņošanu» vai saskaņā ar MK 2002.g. 9 jūlija noteikumiem Nr. 294 «Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai».

Bīstamo kravu pārvadājumu loģistikas pakalpojumi

Piedāvājam šādus pārvadājumu pakalpojumus:

 • kravas ADR
 • šķidro bīstamo kravu pārvadājumi:
   eļļas atkritumi – 130205, 130208, 130899;
   eļļas emulsijas – ar naftas produktiem piesārņoti ūdeņi pēc attīrīšanas iekārtām – 130507, 130508;
   organiskie šķīdinātāji – 070103, 070304, 070703
   laku un krāsu atkritumi, ka arī tipogrāfiskās krāsas atkritumi – 080111, 080312
 • cietu bīstamo atkritumu pārvadājumi:
   izlietoti automašīnu eļļas filtri – 160107
   izlietotās svina akumulatori un baterijas – 160601, 160602, 160603

Noformējam bīstamo atkritumu kravu un atkritumu pārvadājumiem nepieciešamo dokumentāciju uz Eiropas Savienības valstīm un NVS, saskaņā ar visiem Bāzeles konvencijas un Eiropas Parlamenta 1013/2006, no 2006.gada 14. jūnija, direktīvas nosacījumiem un prasībām.

Piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu, kas saistīti ar augstākminēto kravu un atkritumu importu un eksportu to tālākajai likumīgajai saimnieciskajai darbībai importējamā vai eksportējamā valstī.

Naftas rezervuāru un dzelzceļu cisternu tīrīšana

Kvalificēti speciālistu komanda veic naftas nogulšņu un smago naftas produktu, no cisternām un eļļas tvertnēm tīrīšanu, atdalīšanu un degazāciju. Naftas produktu nogulsnes tiek sūtītas uz pārstrādi un utilizāciju. Sagatavojam tvertnes metināšanas un remonta darbiem. Veicam tvertnes sagatavošanu pārbaudēm.

Kā arī mūsu uzņēmums veic piesārņotās zemes ar naftas produktiem savākšanu un attīrīšanu. Piesārņotās zemes avoti:

 • Rūpniecisko uzņēmumu teritorijas (naftas glabātuves, noliktavas)
 • Ekoloģiskās avārijas ar naftas noplūdi augsnē

Mūsu speciālisti kvalitatīvi veic sanācijas (piesārņotās augsnes noņemšana un izvešana no objektiem) darbus ar piesārņoto augsni, turpmākai pārstrādei un utilizācijai naftas duļķu poligonā.

Ar naftas produktiem piesārņoto kuģu balasta un notekūdeņu savākšana

Jebkuri kuģi, sākot ar traleri un beidzot ar tankkuģi, savas darbības procesā ražo šķidrus atkritumus (eļļas noplūdes no dzinējiem, degvielas separēšanas atkritumi, kravas un degvielas tilpņu mazgāšanas ūdeņi). Saskaņā ar MARPOL 73/78 prasībām šo ūdeņu novade jūrā Baltijas jūras reģionā ir aizliegta. Šiem kuģiem ar naftas produktiem piesārņotus ūdeņus ir jānodod uz attīrīšanas iekārtām vai specializētiem kuģiem (autotransporta).Ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu savākšana veicama ar speciālu autotransportu vai savācējkuģiem Rīgas Brīvostas teritorijā, uz kuģu remonta rūpnīcām un rūpnieciskiem uzņēmumiem, to turpmākai attīrīšanai attīrīšanas iekārtās.
Savākšana veicama visu diennakti.

Pieteikumus pieņem
Pa tālruni……..: +371 29126686,
+371 26665255, +371 67321381
Pa faksu……….: +371 67323576