Vides politika


SIA “CORVUS Company veic naftas produktu atkritumu savākšanu visā Latvijas teritorijā, kā arī aktīvi darbojas ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu, kuģu balasta ūdeņu savākšanas un pārvadāšanas jomā Rīgas brīvostas teritorijā. Kompānijas pastāvēšanas laikā mēs esam uzkrājuši lielu pieredzi naftas produktu atkritumu, ar naftas produktiem piesārņoto ūdeņu un naftas nogulšņu savākšanā un pārvadāšanā. Mūsu kompānijas pamatprincipi ir nodrošināt visaugstāko klientu apkalpošanas līmeni, veicināt jaunu pakalpojumu ieviešanu tirgū un esošo attīstību. Mēs augstu novērtējam mūsu klientu uzticību un pildām savus pienākumus saskaņā ar klienta vēlmēm un vajadzībām.
Ņemot vērā kompānijas darbības jomu un pieaugošās prasības vides aizsardzībā, par vienu no galvenajiem principiem SIA “CORVUS Company uzskata nepārtrauktu uzņēmuma vides snieguma uzlabošanu, lai iespēju robežās samazinātu kompānijas radīto ietekmi uz vidi.
Lai realizētu kompānijas pamatprincipus, esam izveidojuši vides pārvaldību, kas ietver sekojošus elementus:

  • nodrošināt videi draudzīgu uzņēmuma darbību, ievērojot LR likumdošanā un normatīvajos aktos izvirzītās vides prasības;
  • veikt regulāru kompānijas vides snieguma un vides pārvaldības sistēmas izvērtējumu un nepārtrauktu pilnveidošanos;
  • nodrošināt vides piesārņojuma samazināšanas un novēršanas pasākumus savu finansiālo un tehnisko iespēju robežās;
  • nodrošināt darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, nepārtrauktu darbinieku izglītošanos vides pārvaldības jautājumos, veicinot katra indivīda vides apziņu un ieguldījumu;
  • meklēšana, monitorings, tehnoloģiskās kompetences ekoloģijas jomā ieviešana un izmantošana Kompānijas darbībā;
  • informēt sabiedrību un citas ieinteresētās puses par kompānijas aktivitātēm vides jomā.