Attīrīšanas iekārtas

Šodien būvējot lielu ostu kompleksus, naftas terminālus, habus un ražošanas uzņēmumus ir jāņem vērā arvien pieaugošo pieprasījumu pēc vides aizsardzības un jāveic pasākumi, lai samazinātu kaitīgo iedarbību uz vidi līdz minimumam. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt vides drošības prasības, saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

Tādējādi saskaņā ar konvenciju MARPOL 73/78, HELCOM un citām, dalībvalstīm ir jānodrošina attīrīšanas iekārtu darbību ostās, piesārņotā jūras ūdens ar naftas produktiem apstrādei, kā arī izstrādāt un piemērot vienotas prasības attiecībā uz iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu pieņemšanai.

Tāpēc, lai risinātu jautājumus būvējot un ekspluatējot attīrīšanas iekārtas ostās, kas attiecas uz kuģu atkritumu apstrādi un utilizāciju, nozīmīgi ir uzņēmumi ar pieredzi šajā jomā, īstenojot un uzturot šāda veida darbu.

Uzņēmums «CORVUS Company» darbojas projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jomā, kas paredzētas ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanai, ir darba pieredze dažādās Baltijas jūru ostās, tādās kā — Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, Liepājas osta, Klaipēdas osta un citas. Pēc ilgiem darba gadiem šajā jomā uzņēmumam ir uzkrāta liela pieredze naftas atkritumu naftas duļķu un ar naftas produktiem piesārņotā ūdens savākšanu, attīrīšanu, pārstrādi un utilizāciju.

Strādājot ciešā sadarbībā ar vadošajiem Eiropas uzņēmumiem ostu akvatoriju attīrīšanā no naftas produktiem, naftas saturošo vietu renovācijā, uzņēmums «CORVUS Company» izmanto pašas jaunākās izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj saglabāt un nepārtraukti uzlabot tehnoloģisko shēmu naftas atkritumu pārstrādei.

Uzņēmuma darbs vides jautājumos ir balstīts uz vadības sistēmas ISO 14001:2004.

Uzņēmuma speciālisti, veic projektēšanu un būvniecību notekūdeņu attīrīšanas iekārtam, kuras paredzētas, lai attīrītu ar naftas produktiem piesārņoto ūdeni.

Izstrādāta tehnoloģiskā shēma notekūdeņu attīrīšanai no naftas produktiem, kas atbilst fizisko-ķīmisko tehnoloģiju metodei, ko izmanto visā pasaulē.
Saskaņā ar šo projektu paredzēta ienākošā ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšana ar nogulsnēšanas, flotācijas un spiediena filtrācijas sistēmas nepārtrauktas darbības metodi.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, uzņēmums tehniskajos jautājumos sadarbojas ar vadošajiem Eiropas uzņēmumiem: REDOX water technology un Holland Novochem bv (Nīderlande); Westfalia Separator (Vācija); Alfa-Laval (Zviedrija), kā arī ar zinātniekiem no Rīgas Tehniskās universitātes.
Uzņēmums veic rekonstrukciju un modernizāciju notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar naftas produktiem piesārņotā ūdens attīrīšanai. Uzņēmuma speciālisti veic personāla apmācību, kuri apkalpos attīrīšanas iekārtas; garantijas servisa apkope attīrīšanas iekārtām.