16.06.2004 Rīga, Latvija

Mūsu kompānija ir pievienojusies Latvijas atkritumu pārstrādes asociācijai LASA (Latvijas atkritumu saimniecības asociācija), kas savukārt ir starptautiskās atkritumu pārstrādes asociācijas ISWA dalībniece.

LASA apvieno pašvaldību iestādes, zinātniski pētniecisko institūtu katedras, augstākās mācību iestādes, ražošanas uzņēmumus un privātās kompānijas. Pavisam asociācijā ir 64 biedri. Asociācijas darbība ir tieši saistīta ar problēmām, ar kurām neizbēgami saskaras katra organizācija, kas nodarbojas ar dažāda veida atkritumu vākšanu un pārstrādi. Asociācijas vadība rīko kvalifikācijas kursus, lai apmācītu personālu darbā ar dažāda veida atkritumiem, tajā skaitā arī bīstamajiem. Asociācijas biedri piedalās projektu izstrādē visu veidu atkritumu vākšanas, pārstrādes un utilizācijas pakalpojumu uzlabošanai. Piederība šai asociācijai mūsu kompānijas pārstāvjiem ļauj daudz efektīvāk cīnīties ar tādām aktuālām problēmām kā likumdošanas nepilnības šajā darbības sfērā, kvalificēta personāla trūkums, kā arī uzņēmēju nepietiekošā informētība par atbildību (par dažādu veidu atkritumiem, kas rodas ražošanas procesa rezultātā). Īpaša uzmanība šajā organizācijā tiek veltīta apkārtējās vides aizsardzības jautājumiem.

Izmantojot mūsu ilggadīgo pieredzi un ņemot vērā asociācijas rīcībā esošos informācijas resursus, mēs ceram uz auglīgu abpusēju sadarbību naftas produktu atkritumu pārstrādes jomā.