Preču Zīme

SIA «CORVUS Company» preču zīme

Saskaņā ar 1999. gada 16 jūnija Latvijas Republikas likumu «Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm», 2007. gadā 20. jūlijā SIA „CORVUS Company” preču zīme ir iekļauta Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 57780.

Saskaņā ar preču un pakalpojumu starptautisko klasifikātoru, preču zīme paredzēta šādām precēm un pakalpojumiem:

1 preparāti, kas nodrošina ekonomisku kurināmā lietošanu;

7 maisītāji ar elektrisko piedziņu, kas ietverti šajā klasē;

35 reklāma; maisītāju (ar elektrisko piedziņu) tirdzniecības pakalpojumi;

37 produktu uzglabāšanas rezervuāru un dzelzceļa transporta tvertņu attīrīšana;

39 atstrādāto eļļu un naftas produktu atkritumu savākšana utilizācijai; kuģu balasta ūdeņu savākšana; videi kaitīgu preču atkritumu (nolietoto autoriepu, eļļas filtru, nolietoto akumulatoru, bateriju, nolietoto eļļu) savākšana, īslaicīga uzglabāšana un nodošana utilizācijai;

40 kuģu balasta ūdeņu pārstrāde un utilizācija; videi kaitīgu preču atkritumu (nolietoto autoriepu, eļļas filtru, nolietoto akumulatoru, bateriju, nolietoto eļļu) šķirošana; piedevu sagatavošana šķidrajam pamatkurināmajam;

45 privātie un sabiedriskie pakalpojumi personu individuālo vajadzību apmierināšanai.